Hanna Przybylska
Przewodnik po ubezpieczeniach
Blog

Wirtualny asystent określania uszczerbku na zdrowiu

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych (PIDiPO) zamiesza w swoim serwisie bardzo przydatne dla wszystkich poszkodowanych narzędzie, które umożliwia określenie uszczerbku zdrowia w zależności od rodzaju i stopnia uszkodzenia poszczególnych części ciała.
Dane zawarte w wirtualnym asystencie określania uszczerbku na zdrowiu są spójne z podstawą prawną tj. załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku zdrowia, przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.

Trzeba podkreślić, że poszkodowani, mogą teraz o wiele łatwiej zorientować się, jak doznane uszkodzenia ciała przeliczane są na roszczenia odszkodowawcze. Posiadając dokumentację przebiegu leczenia wystarczy odnieść znajdujące się w niej zapisy do odpowiednich pozycji w tabelach zamieszczonych w wirtualnym asystencie.
W przypadku posiadania ochrony z umów dobrowolnych NNW, turystycznych oraz polis na życie z określoną, górną granicą odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego poszkodowani mogą określić szacunkowo należną im wartość odszkodowania.
Po zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela i uzyskaniu decyzji o przyznanym odszkodowaniu będą mogli ocenić, czy jest ono adekwatne do doznanych uszkodzeń ciała, oraz ich trwałych następstw. W sytuacjach spornych zawsze mogą liczyć na pomoc wyspecjalizowanych kancelarii odszkodowawczych

W przypadku szkód i roszczeń likwidowanych w ciężar polis OC sprawcy kluczowe jest ustalenie odpowiedniej do sytuacji poszkodowanego żądanej kwoty odszkodowania, która jest ściśle związana zarówno z procentowym uszczerbkiem, określonym liczbą i trwałą dysfunkcją. Trzeba podkreślić, że poszkodowani nie mają dostatecznej wiedzy, praktycznego doświadczenia, ani znajomości orzecznictwa sądowego w podobnych sprawach, aby działać we własnym interesie i żądać wysokiej zapłaty.
Ustalane przez towarzystwa ubezpieczeniowe kwoty odszkodowania lub zadośćuczynienia z polis OC są na ogół dużo niższe niż doznana szkoda. Stąd właśnie bierze swój początek rynek branży odszkodowawczej, której zależy na jak najwyższych odszkodowaniach dla klientów, powierzających swoje sporne sprawy z ubezpieczycielami.

Jak się wydaje, pomysł PIDiPO, aby uświadamiać poszkodowanych przy pomocy wirtualnego asystenta ustalania uszczerbku na zdrowiu, jaki jest wymiar utraty zdrowia jest konieczny rozwoju firm odszkodowawczych, a z drugiej strony do urealnienia wypłat ubezpieczycieli do faktycznych strat zaistniałych na skutek zdarzeń ubezpieczeniowych. Powierzanie dochodzenia roszczeń kancelariom odszkodowawczym jest słuszne, z uwagi na bardzo wymierne korzyści w postaci dużo wyższych wypłat odszkodowawczych, niż przy samodzielnych staraniach.


Porównaj najlepsze lokaty
Ranking lokat

Porównaj najlepsze konta oszczędnościowe
Ranking kont oszczędnościowych
This entry was posted in Bez kategorii and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.