Hanna Przybylska
Przewodnik po ubezpieczeniach
Blog

Utrata ciągłości OC

Towarzystwa ubezpieczeniowe otrzymują reklamacje klientów, dotyczące ciągłości ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego.
Przypominamy, że zgodnie z postanowieniami art. 28 ust 2 pkt i ust 3 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych nieopłacenie w całości tj. wszystkich rat składki za upływający roczny okres ubezpieczenia jeszcze w okresie trwania polisy OC, powoduje zakończenie ochrony ubezpieczeniowej z końcem polisy.

Oznacza to, że nieopłacenie II lub kolejnej raty składki przed zakończeniem trwania polisy powoduje zablokowanie automatycznego wznowienia ubezpieczenia OC, a więc żadne towarzystwo nie ma możliwości wystawienia polisy na kolejny rok z cofnięciem rozpoczęcia ochrony wcześniej niż dzień, kiedy klient zgłasza wniosek o zawarcie. Nie ma więc możliwości, tak jak w przypadku opłaconej w terminie polisy, cofnięcia okresu ochrony do terminu zapewniającego ciągłość ubezpieczenia OC.

Z tego względu towarzystwa ubezpieczeniowe nie mają możliwości uznania reklamacji, uzasadnianych brakiem oferty na kolejne 12 m-cy od dotychczasowego ubezpieczyciela w terminie nie później, niż 14 dni przed zakończeniem polisy.To ustawowe zobowiązanie towarzystw ubezpieczeniowych dotyczy tylko umów ubezpieczenia podlegających automatycznemu wznowieniu, a więc wyłącznie w całości opłaconych przed wygaśnięciem polisy.

Ważne jest, że to na posiadaczach pojazdów spoczywa ustawowy obowiązek posiadania obowiązkowego OC przez cały okres zarejestrowania pojazdu, a więc również zadbanie o posiadanie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z art 23 ust 1 i 1 a.
Utrata ciągłosci OC Niespełnienie obowiązków ustawowych pociąga za sobą wymierzenie kar przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (stawki 2013, stawki 2014)
Przypomnijmy jeszcze, że polisy OC opłacone w całości przed zakończeniem obowiązywania polisy wznawiają się automatycznie i nawet jeśli posiadacz pojazdu nie dopełnił formalności wykupienia, polisy, to i tak istnieje ciągłość ubezpieczenia obowiązkowego, a kolejna polisa zostanie wystawiona obligatoryjnie przez towarzystwo ubezpieczeniowe lub na życzenie klienta z wstecznym okresem ochrony.


Porównaj najlepsze lokaty
Ranking lokat

Porównaj najlepsze konta oszczędnościowe
Ranking kont oszczędnościowych
This entry was posted in Bez kategorii and tagged , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Utrata ciągłości OC

  1. Pingback: Wirtualny asystent określania uszczerbku na zdrowiu | Ubezpieczenia