Hanna Przybylska
Przewodnik po ubezpieczeniach
Blog

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

rower i auto
Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek przypadkowych zdarzeń i wypadków, które zaistnieją w okresie ubezpieczenia.
Ochrona przed odpowiedzialnością cywilną w życiu prywatnym oferowana jest przez towarzystwa ubezpieczeniowe, jako samodzielny produkt lub opcja dodatkowa w ubezpieczeniach mieszkaniowych.

Warto korzystać z tej drugiej formy ubezpieczenia, ponieważ ochroną ubezpieczeniową może zostać objęta nie tylko odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego, ale również osób bliskich wspólnie z nim zamieszkujących, we wskazanym w umowie ubezpieczenia mieszkaniu lub domu.

Udzielana ochrona ubezpieczeniowa dotyczy odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek czynności podejmowanych w życiu prywatnym lub w związku z posiadaniem mienia.

W szczególności do czynności życia prywatnego zaliczane są:
– posiadanie i użytkowanie nieruchomości,
– posiadanie i użytkowanie mienia ruchomego,
– posiadanie zwierząt domowych lub pszczół (często ograniczenie do 5 uli),
– sprawowanie opieki nad dziećmi wspólnie zamieszkałymi, z które ubezpieczający lub jego osoba bliska ponosi odpowiedzialność prawną,
– rekreacyjne uprawianie sportu przez ubezpieczającego i osoby bliskie, ale z wyłączeniem sportów ekstremalnych,
– użytkowanie rowerów, wózków dziecięcych, wózków inwalidzkich, małych jednostek pływających (np. kajak, ponton, rower wodny),
– czynności wykonywane przez pomoc domową, czy nianię w trakcie wykonywania zleconych obowiązków,
– podróżowanie poza miejsce stałego zamieszkania.
zły pies
Do typowych szkód zgłaszanych w ramach OC należą: zalanie sąsiadów, pogryzienie osoby trzeciej przez psa, zarysowanie cudzego samochodu podczas jazdy rowerem, szkody wyrządzone w mieniu przez dzieci, zniszczenie towaru w sklepie i spowodowanie wypadku podczas jazdy na nartach.

Konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi, że ochrona ubezpieczeniowa nie działa jeśli:
– szkoda spowodowana jest działaniem ubezpieczonego lub jego bliskich, będących pod wpływem alkoholu, narkotyków, czy środków odurzających,
– szkoda wyrządzona jest osobie bliskiej, albo nawzajem przez osoby objęte ubezpieczeniem,

W przypadku jeśli ubezpieczający i osoby bliskie zamieszkują w nieruchomości na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia większość towarzystw ubezpieczeniowych wymaga rozszerzenia zakresu ochrony poprzez wykupienie opcji OC najemcy.

Ubezpieczający ma możliwość wyboru obszaru obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej, ponieważ może ona dotyczyć zdarzeń:
– na teranie miejsca ubezpieczenia,
– na ternie Polski,
– na terenie Europy,
– na terenie Świata.

Wysokość składki rocznej za ubezpieczenie
OC w życiu prywatnym jest uzależniona od
– wysokości sumy ubezpieczenia,
– obszaru obowiązywania ochrony,
– często także od liczby osób pow. 13 lat zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym.
To najczęściej kwota kilkudziesięciu zł, więc podejmując decyzję w sprawie wykupienia ubezpieczenia OC w życiu prywatnym warto wybrać sumę ubezpieczenia i obszar obowiązywania ochrony odpowiednio do potrzeb swojej rodziny i strat, które choćby potencjalnie mogą spowodować jej członkowie.


Porównaj najlepsze lokaty
Ranking lokat

Porównaj najlepsze konta oszczędnościowe
Ranking kont oszczędnościowych
This entry was posted in Bez kategorii and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.