Hanna Przybylska
Przewodnik po ubezpieczeniach
Blog

Rodzaje ubezpieczeń

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe umożliwiają ochronę finansową przed następstwami  wielu zdarzeń, które losowo mogą wystąpić praktycznie we wszystkich sferach życia.
Okazuje się, że świadomość ubezpieczeniowa rośnie wraz z dorobkiem oraz potrzebą poczucia bezpieczeństwa.
W naszym serwisie ubezpieczeniowym prezentujemy najistotniejsze zagadnienia ubezpieczeniowe, a także pewne niuanse, o których warto wiedzieć.

Ubezpieczenie mieszkania i domu
Ubezpieczenie pojazdu
Ubezpieczenie działalności gospodarczej
Ubezpieczenie podróży za granicę
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia zdrowotne

UBEZPIECZENIE MIESZKANIA i DOMU

Ubezpieczenia mieszkaniowe pozwalają elastycznie kształtować zakres ochrony.

W zależności od indywidualnych potrzeb Klienta oprócz ryzyk z grupy zdarzeń  losowych: pożar, dym i sadza, trzęsienie ziemi, huragan, powódź,  przepięcia, zalanie, napór śniegu, stłuczenie szyb.

Możliwe jest rozszerzenie ochrony na szkody w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji.

Sumy ubezpieczenia określane są odrębnie na każdej z grup.

Przeczytaj:
Letnie burze znów przyczyną poważnych szkód

UBEZPIECZENIE POJAZDU

OC – Obowiązek ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej posiadaczy  pojazdów mechanicznych uregulowany jest  w ustawie z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz..U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).  Posiadacze pojazdów mechanicznych oraz pojazdów historycznych są obowiązani posiadać ubezpieczenie OC. Za brak ubezpieczenia grożą dotkliwe kary UFG oraz poważne konsekwencje finansowe, jeśli pojazdem bez polisy OC zostanie spowodowana szkoda.

AC – Autocasco – dobrowolne ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń będących następstwem własnej winy lub nieuwagi oraz utraty wskutek kradzieży. Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stanowią integralną część zawieranej umowy ubezpieczenia i ustalane są dowolnie  przez poszczególne Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Z tego względu w interesie Klienta jest porównywanie konkurencyjnych ofert z uwzględnieniem zarówno ceny jak tez zakresu ubezpieczenia i wyłączeń odpowiedzialności.

Poznaj:

Aktualne procedury wznawiania obowiązkowego OC posiadacza pojazdu

UBEZPIECZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W prowadzeniu działalności gospodarczej istnieją ryzyka wystąpienia szkód, które może zrekompensować  odpowiednio zawarte ubezpieczenie. W zależności od branży i rozmiarów działalności możliwe jest bardzo ścisłe dopasowanie zakresu ochrony, a poprzez to optymalizowanie kosztu polisy z dostępnych na rynku konkurencyjnych ofert ubezpieczeń pakietowych obejmujących ochroną nie tylko mienie, ale również odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową.

 

UBEZPIECZENIE PODRÓŻY ZA GRANICĘ

Osobom wyjeżdżającym  zagranicę niezbędne jest ubezpieczenie turystyczne, będące  zabezpieczeniem pokrycia wysokich kosztów leczenia poza granicami  Polski oraz  następstw nieszczęśliwego wypadku. Do podstawowego zakresu ubezpieczenia możliwe jest wykupienie opcji dodatkowych oraz rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o uprawianie narciarstwa, wyczynowe uprawianie sportu, sporty ekstremalne, pracę zawodową i bardzo bogatą ofertę usług ASSISTANCE

Przeczytaj:

Polisa turystyczna – zakres ochrony

UBEZPIECZENIA NA ŻCIE

1/ ryzyk indywidualnych:
-zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku
-zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
-powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego
-zgon ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu
-poważne zachorowanie / wg katalogów zachowań danego towarzystwa ubezpieczeniowego
-trwały uszczerbek zdrowia w wyniku wypadku
-trwałe inwalidztwo i niezdolność do pracy
-dzienne świadczenie szpitalne
-świadczenie operacyjne

2/ ryzyk rodzinnych
-zgon małżonka ubezpieczonego
-zgon rodzica ubezpieczonego
-zgon rodzica małżonka ubezpieczonego
-urodzenie się dziecka ubezpieczonemu
-zgon dziecka ubezpieczonego
-osierocenie dziecka przez ubezpieczonego

Przeczytaj:

Ubezpieczenia na życie dlaczego są potrzebne?

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

Przeczytaj:

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne bez kolejki

Dodaj komentarz