Hanna Przybylska
Przewodnik po ubezpieczeniach
Blog

Od czego zależy cena polisy mieszkaniowej?

ludzik hmmmUbezpieczenie mieszkania lub domu staje się dla osób bardziej świadomych zagrożeń, koniecznością w obliczu coraz częstszych zniszczeń, powodowanych przez zjawiska pogodowe.

Jeśli nie stać nas na pełne i wszechstronne ubezpieczenie posiadanego majątku, warto wykupić polisę od tego, czego najbardziej się obawiamy.

Aby nie przepłacać składki wystarczy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii:

– podjęcie przemyślanej decyzji o zakresie ubezpieczenia:
* nieruchomość od zdarzeń losowych i akcji ratowniczej / zakres podstawowy lub szerszy
* ruchomości domowe od zdarzeń losowych
* ruchomości domowe od kradzieży z włamaniem i rabunku
* stałe elementy od kradzieży z włamaniem i rabunku / chodzi o zniszczenie drzwi lub okien w związku z próbą lub kradzieżą z włamaniem
* ochrona od powodzi, o ile obszar zamieszkania leży w rejonie potencjalnie narażonym na szkody powodziowe

– optymalne określenie sum ubezpieczenia poszczególnych ryzyk:
* od zdarzeń losowych wg wartości odtworzeniowej dom, ruchomości oraz wg wartości rynkowej mieszkanie
* od ryzyka kradzieży wg wartości „na pierwsze ryzyko” – co wartościowego może skusić złodziei do zabrania w pośpiechu

– zabezpieczenie mienia
* drzwi atestowane,
*oszklenie okien szybami przeciwwłamaniowymi lub zamontowanie zewnętrznych rolet
* alarm, monitoring

– jednorazowa płatność składki za rok jest podstawą nie naliczania zwyżki za raty albo dodatkowej zniżki

porównanie ofert kilku towarzystw ubezpieczeniowych
* korzystanie z tradycyjnej obsługi agenta umożliwia skorzystanie z okresowych, aktualnie trwających promocji
* obecnie na polskim rynku pojawiły się 3-letnie polisy, którymi i są szczególnie zainteresowani klienci posiadający kredyt hipoteczny i dokonujący cesji praw do odszkodowania na rzecz banku. Polisa taka jest płatna w rocznych ratach, ale eliminuje konieczność pamiętania o terminie wznowienia oraz odnawianie dokumentów związanych z cesją.

– możliwość zawarcia ubezpieczenia mieszkaniowego w pakiecie z inną polisa np. komunikacyjną
* należy porównywać łączną cenę polis oraz ewentualne różnice w zakresie ochrony

Warto podkreślić, że szczególnie w przypadku mieszkań nie należy pochopnie rezygnować z wykupienia dodatkowej ochrony OC odpowiedzialności cywilnej, ponieważ między innymi pozwoli ona uniknąć odpowiedzialności za spowodowanie strat u sąsiadów w wyniku zalania.

Posted in Bez kategorii, UBEZPIECZENIA MIESZKANIOWE | Tagged , , , | Leave a comment

IKE i IKZE, czyli o oszczędzaniu na emeryturę

szachownica biznesu
Słabe perspektywy na otrzymywanie emerytury z ZUS oraz „podcięcie skrzydeł” gromadzeniu kapitału emerytalnego w OFE skłaniają do głębokiego zastanowienia, jak zadbać o swoją przyszłość.

Na szczególną uwagę zasługują dwa funkcjonujące, ale wciąż mało popularne instrumenty finansowe przeznaczone dla oszczędzania na emeryturę:
1. IKEIndywidualne Konto Emerytalne,
2. IKZEIndywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

IKE i IKZE

Instytucjami finansowymi, prowadzącymi IKE i IKZE są:
– dobrowolne fundusze emerytalne zarządzane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE)
– fundusze inwestycyjne
– zakłady ubezpieczeń
– domy maklerskie
– banki

Aby przyszłość nie była wielką niewiadomą, warto w miarę osiąganych dochodów systematycznie gromadzić dodatkowe oszczędności w tej formie. Warto, chociażby ze względu na korzyści podatkowe oraz możliwość wskazania osoby uprawnionej do otrzymania zgromadzonych środków, na wypadek śmierci z pominięciem zasad dziedziczenia wynikających z kodeksu cywilnego.

______________

Zapraszamy do MARKETU OKAZJI FINANSOWYCH

Posted in Bez kategorii | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Zapobieganie powiększaniu rozmiarów szkody powodziowej

Posiadając ubezpieczenie mieszkania lub domu lub firmy, większość ubezpieczonych osób koncentruje się na rodzaju ubezpieczonego mienia i zakresie ochrony oraz sumach ubezpieczenia.
Jest to jak najbardziej odpowiedzialne podejście chroniące majątek, a jednocześnie dach nad głową.
Zwykle zdarzenia powodujące szkody w budynkach i mieniu ruchomym występują w sposób nagły.
po powodzi 1
Powstające na skutek intensywnych lub długotrwałych opadów zagrożenie powodziowe daje realne przesłanki do podjęcia działań zabezpieczających. Tworzenie nawet lokalnych zapór poprzez układanie worków z piaskiem w obrębie posesji lub otworów drzwiowych, czy przenoszenie cenniejszych przedmiotów na wyższą kondygnację jest jak najbardziej celowe, ponieważ zmniejszy rozmiar ewentualnych strat.
Również po zaistnieniu szkody trzeba podjąć działania, które zapobiegną zwiększeniu zakresu uszkodzeń. W sytuacji kiedy zapobieganie zwiększeniu rozmiarów szkody wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, będą one także podlegać wypłacie w ramach odszkodowania, ale w granicach sumy ubezpieczenia oraz na podstawie faktycznie poniesionych i udokumentowanych kosztów

W przypadku szkód powodziowych niezmiernie ważne jest, aby nie zwlekać z wypompowywaniem wody, usuwaniem szlamu oraz osuszaniem ścian. Szybkie podjęcie tych czynności może w bezpośredni sposób zapobiec zniszczeniu elementów konstrukcyjnych budynku. Wszystkie zniszczone przedmioty oraz usunięte zniszczone materiały najlepiej spisać i zgromadzić w jednym miejscu. Posłużą one rzeczoznawcy do prawidłowego oszacowania poniesionych strat, a tym samym poprawnie i sprawiedliwie ustalić kwotę odszkodowania.

Trzeba jasno powiedzieć, że poszkodowani posiadacze ubezpieczenia mieszkania lub domu nie muszą czekać na przybycie rzeczoznawcy. Oczywiście najszybciej należy zgłosić telefonicznie lub przez internet fakt zaistnienia szkody. Jeśli istnieje możliwość sfotografowania zniszczeń trzeba to zrobić, a jeśli nie możemy zrobić zdjęcia chociażby telefonem dobrze jest zapisać, aby podać potem jako świadków dane osób, które naocznie widziały skutki (sąsiad, strażak itp.) Aktualnie prawie 50% szkód tego rodzaju likwidowanych jest bez konieczności oględzin na miejscu zdarzenia, na podstawie wyczerpujących informacji i dokumentacji dostarczonych przez poszkodowanych.
W przypadku masowych szkód powodziowych towarzystwa ubezpieczeniowe dla obsługi najcięższych szkód, uaktywniają dodatkowe siły likwidacji szkód , więc rzeczoznawcy zjawiają się możliwie najszybciej. Przy bardzo dużej skali lokalnych zniszczeń maksymalny czas oczekiwania nie powinien przekroczyć 7 dni.

Posted in UBEZPIECZENIA MIESZKANIOWE | Tagged , , , , | Leave a comment

Rażące niedbalstwo, jako podstawa odmowy wypłaty odszkodowania AC

wypadekUbezpieczenie majątkowe dobrowolne autocasco (AC/KR) zabezpieczają przed stratami finansowymi, jeśli uszkodzenie naszego pojazdu nastąpi z naszej winy. W warunkach ogólnych poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych znajdują się zapisy zdejmujące prawo do otrzymania odszkodowania, jeśli okoliczności zdarzenia wskazują na rażące niedbalstwo poszkodowanego. Pod tym pojęciem często mieści się również zaniechanie działania jako zabezpieczenia przed większym rozmiarem szkody.
Według orzecznictwa sądowego stwierdzenie tego wymaga wniknięcia w psychikę kierującego, aby ocenić czy w danej sytuacji i okolicznościach nastąpił brak należytej staranności w przewidywaniu skutków działania.

Warto wiedzieć, że ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli zachowanie poszkodowanego mieści się w zakresie przepisów określonych w art. 827 § 1 K.C.:
– wskazuje na działanie umyślne
– jest niedbałe i odbiega od standardu należytej staranności
– nie wykazuje minimum zdrowego rozsądku przed, w trakcie lub po zaistnieniu szkody
– nie uwzględnia obowiązków prewencyjnych nakładanych przez ogólne warunki ubezpieczenia (O.W.U

Trzeba pamiętać, że ogólna dbałość o pojazd ma wpływ na obniżenie ryzyka ubezpieczeniowego i towarzystwa ubezpieczeniowe wymagają od ubezpieczonych stosowania się do zasad wynikających zarówno z ustaw, jak też obowiązujących dla danego produktu ubezpieczeniowego.
W tym kontekście niezbędne jest między innymi:
– dokonywanie okresowych badań technicznych pojazdu,
– posiadania sprawnych zabezpieczeń przeciw kradzieżowych i używanie ich
– dokładanie wszelkich starań dla ograniczenia następstw i rozmiarów szkody

Warto mieć powyższe na uwadze, aby nie narażać się na stres z powodu sporu z ubezpieczycielem ani na konieczność kierowania sprawy na drogę sądową.

Posted in Bez kategorii | Tagged , , , , | Leave a comment

Od czego chronią polisy z formułą all risks?

Od kilku lat na polskim rynku dostępne są polisy z formułą all risks (oferowane np. przez WARTĘ, HESTIĘ), chroniące mienie w najszerszym możliwym zakresie.

Oznacza to, że z każdej przyczyny zostanie wypłacone odszkodowanie, o ile przyczyna ta nie jest jednoznacznie wymieniona w wyłączeniach, zapisanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia (o.w.u.). W ten sposób klient zyskuje ochronę także z powodu zjawisk losowych lub zdarzeń, które zdarzają się niezwykle rzadko albo po raz pierwszy w danym obszarze geograficznym.

W standardowych umowach, ochroną objęte są zdarzenia w wyniku wylistowanych w o.w.u. konkretnych przyczyn, a katalog wyłączeń i tak, swoją drogą obowiązuje.
galeria 0 (480x360)
Dla zobrazowania niech posłuży przykład burzy piaskowej.
Zjawisko to nie występuje w Polsce, jako przyczyna szkód, więc standardowe polisy nie uwzględniają go.
Jednak zmiany klimatyczne i powiązane z nimi nieprzewidywalne skutki obecnie nie pozwalają stwierdzić, że to niemożliwe.
Skoro burza piaskowa nie jest wymieniona w wyłączeniach polisy mieszkania lub domu z formułą all risks, więc jeśli zdarzy się i spowoduje szkody, to ubezpieczyciel oczywiście wypłaci odszkodowanie na pokrycie poniesionych strat.

W odniesieniu do ubezpieczenia pojazdu burza spowoduje z pewnością zmatowienie lakieru, albo całkowite jego usunięcie. Polisa z formułą all risks ochroni właściciela przed stratami finansowymi przywracania pojazdu do stanu z przed burzy, a standardowa polisa nie.

Trzeba podkreślić, że szczególnie cenne mienie warto zabezpieczyć wykupując najszerszy zakres ochrony.

Posted in Bez kategorii | Tagged , , | 1 Comment