Hanna Przybylska
Przewodnik po ubezpieczeniach
Blog

Kłopoty z wypłatą odszkodowania w terminie

W przypadku kłopotów z wypłatą odszkodowania nie trzeba się poddawać.
Przede wszystkim, należy dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia O.W.U. obowiązującymi przy zawartej umowie.

Jeśli chodzi o ubezpieczenie dobrowolne, np. autocasco, ubezpieczyciele są obowiązani wypłacić odszkodowanie w terminie 30-dni, zgodnie z art. 817 k.c. licząc od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu i powstałej szkodzie. W przypadku, gdy szkoda likwidowana jest w ramach ubezpieczenia obowiązkowego OC, przepisy ustawy również przewidują okres 30 dni, ale w wyjątkowych okolicznościach może on być wydłużony do 90 dni.
Jednocześnie, art. 14 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych nakłada obowiązek spełnienia świadczenia w ciągu 30 dni, ale w przypadku, kiedy w tym terminie ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia jest niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Zastrzeżone jest, że ma to nastąpić nie później niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. Wyjątek mogą stanowić sytuacje, kiedy ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od rozstrzygnięcia postępowania karnego lub cywilnego.

Warto wiedzieć, że kwota bezsporna w obydwu przypadkach powinna być jednak wypłacona w ciągu 30 dni.
Powołując się na określony w przepisach i OWU tryb i terminy likwidacji szkody najlepiej zwrócić się pisemnie do ubezpieczyciela, z ponagleniem lub podając konkretne zarzuty do występujących w danej sprawie kwestii likwidacji i zaspokojenia roszczeń.

Jeśli ubezpieczyciel wystosuje odpowiedź, z którą trudno się zgodzić, bądź jest ona niezrozumiała, co często zdarza się ze względu na zawiłość przepisów i języka ubezpieczeniowego warto skorzystać z pomocy instytucji Rzecznika Ubezpieczonych (RzU).
Na stronie internetowej RzU dostępne są wzory pism, które będą bardzo pomocne przy składaniu odwołania do ubezpieczyciela, a także skargi lub prośby o podjęcie interwencji przez RzU.

Zaangażowanie RzU w sytuacji, gdy odszkodowanie zostało przyznane, ale nie zostało wypłacone zwykle zdecydowanie wpływa na przyspieszenie wypłaty odszkodowania przez opieszałe struktury ubezpieczyciela.


Porównaj najlepsze lokaty
Ranking lokat

Porównaj najlepsze konta oszczędnościowe
Ranking kont oszczędnościowych
This entry was posted in Bez kategorii and tagged , , , . Bookmark the permalink.