Hanna Przybylska
Przewodnik po ubezpieczeniach
Blog

Kilka kwestii dotyczących ubezpieczenia wynajmowanego mieszkania

Z pozoru temat wydaje się prosty, ale problem pojawia się czasami wraz z odmową wypłaty odszkodowania przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Okazuje się, że niezrozumienie lub niedoczytanie ogólnych warunków ubezpieczenia, co w pewnym sensie związane jest z nieznajomością postanowień kodeksu cywilnego, może prowadzić do wadliwego zawarcia umów ubezpieczenia, dotyczących nie tylko wynajmowanych mieszkań i  domów, ale także lokali użytkowych, służących prowadzeniu działalności gospodarczej.

Umowa wynajmu (także użyczenia)  zawierana pomiędzy właścicielem-oferującym nieruchomość oraz najemcą przenosi prawo do użytkowania lokalu, co nie oznacza przenoszenia prawa własności. Obie strony umowy muszą mieć świadomość, że wypłata odszkodowania może nastąpić tylko na rzecz  ubezpieczonego właściciela przedmiotu ubezpieczenia, co wynika bezpośrednio z prawa ubezpieczeniowego, opartego o kodeks cywilny.
Prawidłowo zawarte ubezpieczenie majątkowe, wskazuje we wniosku ubezpieczeniowym ubezpieczonego, którym jest właściciel ubezpieczanego mienia. Ubezpieczającym może być zarówno ubezpieczony, jak też osoba trzecia.

W mieszkaniu do wynajęcia właściciel ubezpiecza tzw. ‘mury ze stałymi elementami” lokalu mieszkalnego oraz ruchomości domowe ( meble, wyposażenie, RTV, itp. ), które pozostawia do użytkowania najemcom.

Najemca ma niezależnie prawo do ubezpieczenia swoich ruchomości domowych, które znajdują się w wynajmowanym mieszkaniu, a polisa może być zawarta z dowolnym towarzystwem ubezpieczeniowym. Najczęściej najemca występuje jako ubezpieczony, a także jako ubezpieczający.

Ubezpieczenie właściciela i najemcy powinno także obejmować odpowiedzialność cywilną, na okoliczność wyrządzenia szkód osobom trzecim np. zalanie, itp. We wniosku ubezpieczeniowym bezwzględnie trzeba zgłosić fakt wynajmowania/najmu mieszkania, o ile towarzystwo ubezpieczeniowe wymaga udzielenia informacji na ten temat. Dzięki temu, wypłata odszkodowania nastąpi również w sytuacji, kiedy najemca spowoduje szkody rzeczowe (i osobowe) sąsiadom, a nawet właścicielowi.

Zakres i sumy ubezpieczenia właściciel i najemca wybierają wg własnego uznania i potrzeb wynikających z oszacowania ewentualnych szkód.
W przypadku zaistnienia szkody, każdy z ubezpieczonych otrzyma odszkodowanie w ramach zawartej przez siebie polisy, w granicach sum ubezpieczenia i wybranych ryzyk, w tym także roszczenia osób trzecich mogą zostać zaspokojone z ryzyka OC.

Zawierając ubezpieczenie za pośrednictwem agenta, warto naświetlić konkretną sytuację, aby uzyskać poradę, umożliwiającą poprawne zawarcie ubezpieczenia mieszkaniowego.


Porównaj najlepsze lokaty
Ranking lokat

Porównaj najlepsze konta oszczędnościowe
Ranking kont oszczędnościowych
This entry was posted in Bez kategorii and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Kilka kwestii dotyczących ubezpieczenia wynajmowanego mieszkania

  1. Pingback: Jak rozpocząć poszukiwanie kredytu na mieszkanie? | Kobieta sukcesu

Dodaj komentarz