Hanna Przybylska
Przewodnik po ubezpieczeniach
Blog

Cesja praw do odszkodowania

Cesja praw do odszkodowania jest powszechnie stosowaną formą zabezpieczenia kredytów. Najczęściej dotyczy zabezpieczenia kredytu hipotecznego lub samochodowego, co oznacza że dotyczy polis ubezpieczenia mieszkań i domów lub autocasco pojazdu. Występuje również jako zabezpieczenie kredytów udzielanych na działalność gospodarczą.

Cesja oznacza przeniesienie praw wynikających z umowy ubezpieczenia, a więc wskazuje komu zakład ubezpieczeń ma wypłacić odszkodowanie w sytuacji zaistnienia zdarzenia podlegającego ochronie.  Podmiot, którym zwykle jest bank, na który dokonywana jest cesja staje się cesjonariuszem  i nabywa przyszłą wierzytelność – odszkodowanie. Ubezpieczony jest w umowie cesji cedentem, a sama umowa cesji zawierana jest w formie pisemnej. Po jej zawarciu cedent składa pisemne oświadczenie ubezpieczycielowi, który nie będąc strona umowy cesji pisemnie potwierdza przyjęcie do wiadomości cesji na rzecz cesjonariusza – powoduje to zastrzeżenie w dokumentach ubezpieczenia, zobowiązujące ubezpieczyciela do wypłacenia odszkodowania dla osoby na rzecz, której ustanowiono zastrzeżenie- na dokumencie oryginału polisy umieszczony zostaje zapis o cesji.

Przyjęcie do wiadomości zakładu ubezpieczeń  cesji praw może być dokonywane w placówkach ubezpieczyciela lub przez agentów ubezpieczeniowych, posiadających  pełnomocnictwo zarówno do zawierania umów z klientami, a zwykle także do przyjmowania do wiadomości umowy cesji.

***

 

 


Porównaj najlepsze lokaty
Ranking lokat

Porównaj najlepsze konta oszczędnościowe
Ranking kont oszczędnościowych
This entry was posted in Bez kategorii and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.